Αγγλικά

Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας

Στα Εκπαιδευτήριά μας δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ξεκινώντας ήδη από το Νηπιαγωγείο.

Στο Δημοτικό, η διδασκαλία αναφέρεται σε 2 ώρες Αγγλικά την εβδομάδα για την Α’ τάξη, 3 ώρες για την Β’ τάξη και 4 ώρες για τις Γ’, Δ’, Ε’, και Στ’.

Στόχος μας είναι να φτάσουμε μέχρι και το επίπεδο Α1+ (βασικός χρήστης της γλώσσας) όσον αφορά την κατανόηση αλλά και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Ακολουθούμε τη βιωματική και μαθητοκεντρική προσέγγιση μάθησης. Καλύπτουμε όλα τα skills με ιδιαίτερη έμφαση στην προφορική επικοινωνία. Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα εξοικειωνόμαστε με τον πολιτισμό των χωρών που έχουν ως μητρική τους γλώσσα την Αγγλική.  Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε εκτός από τα βιβλία πολλά οπτικοακουστικά μέσα, όπως παιδαγωγικά videos, εκπαιδευτικά λογισμικά, τραγούδια, παιχνίδια, δραματοποίηση, φυλλάδια εργασίας και projects.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, παρουσιάζουμε με τη χορωδία αγγλικά τραγούδια και μία θεατρική παράσταση.

Συνημμένα

Δράσεις... Αγγλικών